EKM-100 modular basic - Gebruiksaanwijzing

Inhoud

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze gebruiksaanwijzing blijft voorbehouden aan de firma Domnick + Müller GmbH + Co. KG


Domnick + Müller GmbH + Co.KG Max-Planck-Straße 11

61381 Friedrichsdorf

Afd. Mobile Easykey

Documentatieverantwoordelijke

Volker Quirin

06172-9566-25

volker.quirin@mobileeasykey.de www.mobileeasykey.de


Voorwoord

Het Mobile Easykey-systeem mag alleen worden gebruikt na succesvolle instructie door daartoe voldoende opgeleid personeel.

Dit kan ook met behulp van deze gebruiksaanwijzing.

Deze gebruiksaanwijzing geldt alleen voor het Mobile Easykey-systeem van het type modular basic.

Informatie over de vloertransportvoertuigen vindt u in de bedieningshandleidingen van de betreffende fabrikanten.

Wijzigingen aan de Mobile Easykey-systemen van het type modular basic zijn in het kader van verdere ontwikkelingen altijd mogelijk.

In deze gebruiksaanwijzing worden mogelijk ook optionele accessoires beschreven, die niet op elke machine van toepassing zijn.

Bepaalde instellingen voor de werkwijze van de module worden door de operator doorgevoerd.


Basisaanwijzingen

GEVAAR !

Geeft een buitengewoon ernstige gevaarlijke situatie aan.

Als deze informatie niet in acht wordt genomen, heeft dit ernstig, onherstelbaar letsel of de dood tot gevolg.


WAARSCHUWING !

Geeft een buitengewoon gevaarlijke situatie aan.

Als deze informatie niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot ernstig, onherstelbaar letsel of dodelijke verwondingen.


VOORZICHTIG !

Geeft een gevaarlijke situatie aan.

Als deze informatie niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot licht of matig letsel.


AANWIJZING

Wijst op het gevaar van materiële schade die kan optreden als deze aanwijzing niet in acht wordt genomen.Componenten van het systeem

Module

De module bevat de RFID-technologie, de hybride en event. een optionele radiomodule.


Sensor en contactgeluid-microfoon (optioneel)

De sensor en de contactgeluid-microfoon zijn bedoeld om crashgebeurtenissen te detecteren (optioneel accessoire).


Aanwezigheidsdetectie (optioneel)

De aanwezigheidsdetectie is bedoeld om te controleren of de chauffeur zich in de buurt van de cabine bevindt (optioneel accessoire).


MEK-interface

Wordt gekozen voor de optie MEK-interface, dan wordt de module aangesloten met behulp van een 16-polige SAAB- of JPT-connector (zie technische informatie voor interface wagenparkmodule).


VDI-interface

Wordt gekozen voor de optie VDI-interface, dan wordt de module aangesloten met behulp van een 4-polige SAAB- of JPT-connector, zie VDI-richtlijn 4458

"Wagenparkbeheersystemen voor vloertransportvoertuigen".


Soorten transponders


Gebruikerstransponder

De gebruikerstransponder maakt het voor de gebruiker mogelijk, om te rijden met één of meer aan hem/haar toegewezen vloertransportvoertuigen.

Gebruikerstransponders zijn altijd persoonsgebonden.


Mastertransponder

Mastertransponders kunnen het vloertransportvoertuig na een crashgebeurtenis weer inschakelen (optionele crashsensor vereist).

Deze transponders kunnen gebruikt worden op individuele, een groep, of alle vloertransportvoertuigen - afhankelijk van de specificaties van de exploitant.

Mastertransponders kunnen tevens de taken van een gebruikerstransponder uitvoeren.


Werkplaatstransponder

Werkplaatstransponders kunnen het vloertransportvoertuig (in geval van onderhoud, reparatie, enz.) in een vergrendelde positie zetten, waardoor het niet gebruikt kan worden met een gebruikers- of mastertransponder.

Door deze modus kan alleen geautoriseerd en geschoold personeel de machine gebruiken.

De Mobile Easykey-module zal niet reageren op ongeldige transponders.

Bij levering is de module niet geconfigureerd en kan er geen transponder gebruikt worden.


Leveringstransponder (OEM)

Bij levering van de module wordt een leveringstransponder meegeleverd, die de volgende functies vervult:

 • Toegangsautorisatie tot de module tijdens de levering (vóór de eerste configuratie)
 • Geen uitschakelingen na verloop van tijd


Weergaven bedrijfsstatus van de module


Operationeel

De gele LED-rij brandt permanent


Aangemeld

De groene LED-rij brandt permanent

 • Aanwezigheidsdetectie actief De blauwe LED brandt permanent
 • Gegevensverbinding tot stand gebracht Rode gegevens-LED brandt permanent

Rode gegevens-LED knippert bij gegevensoverdracht


Gebeurtenisweergave

(individueel te programmeren)

Gele gebeurtenis-LED brandt permanent


Crash-voorval

Rode LED’s (aan de zijkant van de modulekap) knipperen; hiervoor is een geïnstalleerde crashsensor vereistBediening

Vloertransportvoertuig in werking zetten

Is de machine voldoende elektrisch opgeladen, dan kan hij door een geautoriseerde gebruiker worden gebruikt, met behulp van de transponder die in het systeem is opgeslagen.

Hiervoor moet de transponder op een maximale afstand van 3 cm voor het gemarkeerde gebied op de moduleafdekking gehouden worden.


Vrijgave en gebruik van het vloertransportvoertuig

Het vloertransportvoertuig moet worden aangezet volgens de specificaties van de fabrikant en vervolgens moet een veiligheidscontrole worden uitgevoerd in de vorm van een visuele en functionele test overeenkomstig BGV D27 § 9.

De gele LED-rij op de module moet continu branden, de module kan alleen worden ingeschakeld met een geldige gebruikers- of mastertransponder.

Aanmelden is alleen mogelijk als de aanwezigheidsdetectie actief is (instelbaar).

Wordt een geldige transponder in het leesgebied van de antenne gehouden, dan wordt gecontroleerd of deze transponder voor dit vloertransportvoertuig geautoriseerd is en of de vervaldatum nog niet verstreken is.

Na succesvolle vrijgave, brandt de groene LED-rij continu. Het vloertransportvoertuig is nu klaar om gebruikt te worden.


Vloertransportvoertuig buiten werking stellen

Uitschakelen

 • Het vloertransportvoertuig volgens de instructies van de fabrikant tot stilstand brengen en gereed maken om uit te schakelen.
 • De transponder binnen het leesbereik van de antenne De alternatieve manier van uitschakelen, door middel van de aanwezigheidsdetectie, gebeurt als de berijder het vloertransportvoertuig verlaat zonder af te melden. Het vloertransportvoertuig wordt dan - na een door de bestuurder ingestelde tijd - automatisch gedeactiveerd. In beide gevallen gaat de groene LED-rij uit. Zet het vloertransportvoertuig vervolgens uit volgens de instructies van de fabrikant.
 • De module en het vloertransportvoertuig zijn nu spanningsloos en buiten bedrijf.


Aanwijzing: noodstopschakelaar

Door op de noodstopschakelaar te drukken wordt het vloertransportvoertuig volgens de richtlijnen van de fabrikant gedeactiveerd.

De Mobile Easykey-module blijft daarbij elektrisch aangesloten en functioneel. De bestuurder wordt niet automatisch afgemeld (zie vorige paragraaf "Uitschakelen").


Crash

Voorbeeld “passieve crash“

Bij een passieve aanrijding gaat het om een invloed van buitenaf op het vloertransportvoertuig, zonder dat dit zelf wordt verplaatst.

Er hoeft niet aangemeld te zijn en er hoeft geen chauffeur/operator aanwezig te zijn.


Voorbeeld “actieve crash“

Bij een "actieve crash" is de bestuurder/operator in botsing gekomen met een ander vloertransportvoertuig, een ander voertuig of een inrichtingsonderdeel, zoals een paal/poort/slagboom.

Een bestuurder/operator is aangemeld en actief verantwoordelijk voor het "ongeval".


Waarschuwing door middel van visuele en akoestische signalen

In geval van een crash, knippert de rode LED op het deksel permanent en geeft daardoor de aanrijding aan.

Optioneel kan een "akoestische ombouwset" ingebouwd worden, voor een extra akoestisch waarschuwingssignaal.


Vloertransportvoertuig overschakelen naar kruipsnelheid

Aanvullend op het optische en/of akoestische signaal, kan het vloertransportvoertuig direct (of instelbaar door de bestuurder, met tijdvertraging) op kruipsnelheid gezet worden.


Vloertransportvoertuig volledig stopzetten

Aanvullend op het optische en/of akoestische signaal, kan het vloertransportvoertuig direct (of instelbaar door de bestuurder, met tijdvertraging) volledig worden stopgezet.

Alle crashgebeurtenissen worden opgeslagen in het logboek van de module, met datum, tijd, sterkte, actie en, indien van toepassing, wie deze heeft veroorzaakt.

Gebeurtenissen en/of acties kunnen, onafhankelijk van de operator, worden toegewezen aan de drie instelbare niveaus (licht, gemiddeld en zwaar), die ook worden opgeslagen in het logboek van de module.


Waarschuwingsbericht

Afhankelijk van de instelling, of van beslissing van de bestuurder, kan het vloertransportvoertuig bij een ongeval ’uitrollen’, of verder rijden met kruipsnelheid.


Storing en foutmeldingen

Gele LED-rij knippert

Ingangsspanning te laag of spanningsschommelingen; contact opnemen met Service


Oranje gebeurtenis-LED brandt

Optionele waarschuwings-LED; contact opnemen met Service


Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een vloertransportvoertuig

Rijbevoegdheid

Het vloertransportvoertuig mag alleen gebruikt worden door personen die bevoegd zijn om het te besturen, hun vaardigheid in het besturen en hanteren van lasten hebben aangetoond bij de exploitant of diens vertegenwoordiger, en daartoe uitdrukkelijk de opdracht hebben gekregen.

Indien nodig moeten de nationale voorschriften in acht worden genomen.


Rechten, plichten en gedragsregels voor de operator, verbod op gebruik door onbevoegden

GEVAAR !


De operator moet worden geïnformeerd over zijn rechten en plichten, geïnstrueerd worden over de bediening van het vloertransportvoertuig en vertrouwd zijn met de inhoud van deze gebruiksaanwijzing. De operator is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor het vloertransportvoertuig.


Het vloertransportvoertuig vrijgeven voor gebruik, met het Mobile Easykey modular wagenparkbeheersysteem:

Na de inbedrijfname van de Mobile Easykey-module en de eerste programmering door de klant, staan ​​alle klantgegevens op de module. Nu kunnen alleen geautoriseerde operators het vloertransportvoertuig bedienen.


In de software is standaard 1 minuut ingesteld voor het automatisch uitschakelen. Werkt een gebruiker langer dan 1 minuut niet met het vloertransportvoertuig, of is hij niet in de buurt, dan schakelt het Mobile Easykey-systeem automatisch uit. Nu moet een gebruiker eerst weer een geldige transponder binnen het leesbereik van de antenne houden om de module te activeren. Gebruik door onbevoegde personen is daardoor uitgesloten.


Onderhoud van de componenten

 • Onderhoud en reparatie van het Mobile Easykey-systeem mag alleen worden uitgevoerd door een geschoold specialist.
 • In geen geval mogen door de operator de veiligheidsinrichtingen of schakelaars buiten werking worden gesteld of aangepast.
 • De specialist heeft door scholing bijzondere kennis opgedaan over de componenten van het wagenparkbeheersysteem Mobile Easykey en kan onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zelfstandig uitvoeren.
 • De specialist is bekend met de normen, richtlijnen en veiligheidsvoorschriften die nodig zijn voor de werkzaamheden, alsook met de mogelijke gevaren.


Schoonmaakwerkzaamheden

AANWIJZING

Risico op beschadiging van de componenten van het Mobile Easykey-systeem:

 • Het schoonmaken van de componenten van het Mobile Easykey-systeem met water kan het elektrische systeem beschadigen.
 • De componenten van het Mobile Easykey-systeem niet schoonmaken met water.
 • De componenten van het Mobile Easykey-systeem schoonmaken met lichte zuig- of perslucht en een niet-geleidende, antistatische borstel.


Werkzaamheden aan het elektrische systeem

WAASCHUWING!

 • Werkzaamheden aan de componenten van het Mobile Easykey-systeem mogen alleen worden uitgevoerd als er geen spanning op het apparaat staat.
 • De in het vloertransportvoertuig ingebouwde condensatoren moeten volledig ontladen zijn.
 • Werkzaamheden aan de componenten van het Mobile Easykey-systeem mogen alleen worden uitgevoerd door elektrotechnisch geschoolde vakmensen.
 • Voor aanvang van de werkzaamheden moeten alle nodige maatregelen getroffen worden om een ​​elektrisch ongeval uit te sluiten.
 • Het vloertransportvoertuig veilig parkeren (zie overeenkomstige paragraaf in de bedieningshandleiding van het betreffende vloertransportvoertuig).
 • Batterijstekker uit het vloertransportvoertuig trekken.
 • Ringen, metalen armbanden, kettingen enz. afdoen.


Definitieve buitengebruikstelling, verwijdering

De definitieve en vakkundige buitengebruikstelling of verwijdering van de componenten van het Mobile Easykey-systeem moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen van het land van gebruik.

Met name dienen de voorschriften voor het afvoeren van elektronica in acht te worden genomen.

De componenten van het Mobile Easykey-systeem mogen alleen gedemonteerd worden door geschoolde personen, volgens de door de fabrikant voorgeschreven procedure.


Oude onderdelen zijn belastend voor het milieu

VOORZICHTIG!

Oude onderdelen moeten op de juiste manier worden afgevoerd, in overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften.

Neem bij het omgaan met deze oude onderdelen de veiligheidsvoorschriften in acht.


Onderhoud en contact

Visuele en functionele controle door een geschoolde servicespecialist in het kader van de jaarlijkse ongevallenpreventievoorschriften (zie ook de details van de technische documentatie).Domnick+Müller GmbH+Co. KG

Max-Planck-Straße 11

D-61381 Friedrichsdorf 

BESTELLUNG

bestellung@mobileeasykey.de

SUPPORT

khd@mobileeasykey.de

HOMEPAGE

www.mobileeasykey.de

Mobile Easykey GmbH
Max-Planck-Straße 11
D-61381 Friedrichsdorf

BESTELLUNG
bestellung@mobileeasykey.de
SUPPORT
khd@mobileeasykey.de

www.mobileeasykey.de