EKM-100 modular basic - Bruksanvisning


Innehåll

Upphovsrätt

Upphovsrätten till denna bruksanvisning ligger hos Domnick + Müller GmbH+ Co. KG

Domnick + Müller GmbH + Co.KG

Max-Planck-Straße 11

61381 Friedrichsdorf

Abt. Mobile Easykey

Dokumentansvarig

Volker Quirin

+49 (0)6172-9566-25

volker.quirin@mobileeasykey.de

www.mobileeasykey.de


Förord

Systemet Mobile Easykey får endast användas av utbildad personal som har instruerats i användningen.

Detta kan även ske med hjälp av denna bruksanvisning.


I denna bruksanvisning dokumenteras uteslutande systemet Mobile Easykey av typen modular basic.

Uppgifter om respektive truck hittar du i respektive fordons bruksanvisning från respektive tillverkare.

Ändringar i systemen Mobile Easykey modular basic kan ske när som helst vid vidareutveckling.

Denna bruksanvisning beskriver bl.a. även tillbehör som eventuellt inte används i varje truck.

Särskilda inställningar för modulens beteende genomförs av ägaren.


Underlag

FARA!

Signalerar en ovanligt stor fara. Om denna anvisning inte följs, leder det till allvarliga, permanenta skador eller dödsfall.

VARNING!

Signalerar en ovanlig fara. Om denna anvisning inte följs, kan det leda till allvarliga, permanenta skador eller livshotande skador.

SE UPP!

Signalerar en fara. Om denna anvisning inte följs, kan det leda till lindriga eller medelsvåra skador.

OBS!

Innebär fara för egendom. Om denna anvisning inte följs, kan det leda till skador på egendom.


Systemets komponenter

Modul


Modulen innefattar RFID-teknologin, hybriden och ev. en radiomodul som tillval.


Sensor och kroppsljudmikrofon (tillval)

Sensorn och kroppsljudmikrofonen är till för att identifiera krockhändelser (tillbehör som tillval).


Närvaroidentifiering (tillval)

Närvaroidentifieringen är till för att kontrollera om föraren befinner sig i hyttområdet (tillbehör som tillval).


MEK-gränssnitt


Om tillvalet MEK-gränssnitt väljs, ansluts modulen med en 16-polig SAAB- resp. JPT-kontakt, se teknisk information gränssnitt fordonsparkmodul.


VDI-gränssnitt


Om tillvalet VDI-gränssnitt väljs, ansluts modulen med en 4-polig SAAB- resp. JPT-kontakt, se VDI-riktlinje 4458

”Fordonsparkshanteringssystem för truckar”.


Transpondertyper


Användartransponder

Användartranspondern gör det möjligt för användaren att köra en eller flera truckar som är godkända för användaren.

Användartranspondrar är alltid personbundna.


Mastertranspondrar

Mastertranspondrar kan godkänna trucken igen efter en krockhändelse (under förutsättning att krocksensor som tillval föreligger).

Dessa transpondrar kan användas på enskilda truckar, en grupp truckar eller alla truckar – beroende på ägarens konfiguration.

Mastertranspondrar kan dessutom uppfylla en användartransponders uppgifter.


Verkstadstranspondrar

Verkstadstranspondrar kan försätta trucken i ett tillstånd som är spärrat för normala förare och master (t.ex. underhåll/reparation).

I detta läge kan endast behörig och utbildad personal använda trucken.

Ogiltiga transpondrar ger ingen reaktion på modulen Mobile Easykey.

Vid leveransen är modulen inte konfigurerad och ingen transponder kan användas.


Leveranstransponder (OEM)

Vid leverans av modulen medföljer en leveranstransponder, som har följande funktioner:

 • Åtkomstbehörighet för modulen under leveransen (innan den första konfigurationen)
 • Inga avstängningar efter tid


Visning av modulens driftsstatus


Redo för drift

Den gula LED-raden lyser permanent


Inloggad

Den gröna LED-raden lyser permanent

Närvaroidentifiering aktiv

Den blå LED-lampan lyser permanent

Dataanslutning upprättad

Den röda data-LED-lampan lyser permanent

Den röda data-LED-lampan blinkar vid dataöverföring


Händelsedisplay

(kan programmeras individuellt)

Den gula händelse-LED-lampan lyser permanent


Krockhändelse

De röda LED-lamporna (på sidan av modulens hölje) blinkar, under förutsättning att en krocksensor är monterad


Manövrering

Försätt truck i funktion

I strömanslutet tillstånd kan trucken användas av en behörig användare med en transponder som är sparad i systemet. För detta ska transpondern

hållas högst 3 cm ovanför det markerade området på modulens hölje.


Godkännande och användning av trucken

Trucken ska försättas i funktion i enlighet med tillverkarens anvisningar och därefter ska en säkerhetskontroll genomföras i form av en visuell kontroll och funktionskontroll i enlighet med BGV D27 9 §.

Den gula LED-raden på modulen måste lysa permanent, modulen kan endast sättas på med en giltig användar- eller mastertransponder. Inloggning kan endast ske när närvaroidentifieringen är aktiv (kan ställas in). Om en giltig transponder hålls inom antennens läsområde kontrolleras att denna transponder är behörig för denna truck och att giltighetsdatumet inte har gått ut.

Efter godkännandet lyser den gröna LED-raden permanent. Nu är trucken redo för användning.


Försätt truck ur funktion

Avstängning

 • Stoppa trucken i enlighet med tillverkarens anvisningar och förbered den för avstängning.
 • Håll transpondern inom antennens läsområde.
 • Den alternativa avstängningen med hjälp av närvaroidentifieringen skerom föraren – utan att logga ut – avlägsnar sig från trucken. Då avaktiveras trucken automatiskt efter en tid som har ställts in av ägaren.Den gröna LED-raden slocknar i båda fallen, därefter ska du försätta trucken ur funktion i enlighet med tillverkarens anvisningar.
 • Efter det är modulen och trucken strömlösa och ur drift.


OBS: Nödstoppsbrytare

När du trycker på nödstoppsbrytaren avaktiveras trucken i enlighet med tillverkarens riktlinjer.

Modulen Mobile Easykey förblir dock ansluten till strömmen och i funktion, och föraren loggas inte ut automatiskt (se avsnittet ”Avstängning” ovan).


Krock

Exempel ”passiv krock”

En passiv krock innebär att något externt träffar trucken utifrån utan att trucken själv var i rörelse. För detta måste den inte vara inloggad och ingen förare/användare måste vara närvarande.


Exempel ”aktiv krock”

Vid en aktiv krock kolliderar föraren/användaren med en annan truck,

ett annat fordon eller ett inredningsföremål som en

hylla/port/pelare. En förare/användare är inloggad och orsakar ”olyckan”

aktivt.

Varning med hjälp av visuella och akustiska signaler

Vid en krock blinkar de röda LED-lamporna på höljet permanent och signalerar en krock. Som tillval kan en ”ombyggnadssats akustik” monteras och avge även en akustisk varningssignal.

Ställ in trucken på krypfart

I tillägg till den visuella och/eller akustiska signalen kan trucken försättas i krypfart omedelbart eller efter en viss tid som ställs in av ägaren.


Stoppa trucken helt

I tillägg till den visuella och/eller akustiska signalen kan trucken stoppas helt omedelbart eller efter en viss tid som ställs in av ägaren.

Samtliga krockhändelser sparas i modulens loggbok med datum, klockslag, styrka, åtgärd och ev. skyldig.

De tre inställningsbara nivåerna (lindrig, medel och allvarlig) kan oberoende av ägaren förses med händelser och/eller åtgärder, som även de sparas i modulens loggbok.


Varningsmeddelande

Beroende på ägarens inställning resp. beslut kan trucken vid en krock rulla tills den stannar eller köra vidare i krypfart.Störning och felindikering

Den gula LED-raden blinkar

För låg ingångsspänning resp. spänningsvariationer – kontakta serviceOrange händelse-LED lyser

Alternativ varnings-LED – kontakta serviceSäkerhetsbestämmelser för drift av en truck


Körtillstånd

Trucken får endast användas av personer som är utbildade truckförare, som har bevisat för ägaren eller dennes representanter att de kan köra och hantera laster och som uttryckligen har fått i uppgift att köra den av ägaren.

Ta hänsyn till eventuella nationella föreskrifter.


Användarens rättigheter, skyldigheter och förhållningsregler, obehörig användning förbjuden

FARA!

Användaren måste informeras om sina rättigheter och skyldigheter, instrueras i manövreringen av trucken och väl känna till innehållet i denna bruksanvisning. Användaren är ansvarig för trucken under användningstiden.

Godkänn trucken för användning med fordonsparkshanteringssystemet Mobile Easykey modular:

Efter idrifttagning av modulen Mobile Easykey och kundens första programmering innehåller modulen alla kunduppgifter.

Nu kan endast behöriga användare manövrera trucken.

I programvaran är 1 minut inställd som standard för automatisk avstängning. Om en användare befinner sig utanför trucken eller dess område i längre än 1 minut stängs systemet Mobile Easykey av automatiskt.

Nu måste en användare ännu en gång hålla en giltig transponder inom antennens läsområde för att aktivera modulen.

På så sätt kan den inte användas av obehöriga.


Underhåll av komponenterna

 • Systemet Mobile Easykey får endast underhållas och repareras av en specialist.
 • Användaren får under inga omständigheter avaktivera eller justera säkerhetsanordningar eller brytare.
 • Specialisten är särskilt utbildad i komponenterna i fordonsparkshanteringssystemet Mobile Easykey och kan på egen hand utföra underhålls- och reparationsarbeten.
 • Specialisten är väl bekant med de standarder, riktlinjer och säkerhetsbestämmelser som är nödvändiga vid arbetena samt med möjliga faror.


Rengöringsarbeten

OBS!

Risk att skada komponenter i systemet Mobile Easykey:

 • Rengöring av komponenter i systemet Mobile Easykey med vatten kan leda till skador på elsystemet.
 • Rengör inte komponenter i systemet Mobile Easykey med vatten.
 • Rengör komponenter i systemet Mobile Easykey med svag sug- eller tryckluft och en icke-ledande, antistatisk pensel.


Arbeten på elsystemet

VARNING!

 • Arbeten på komponenter i systemet Mobile Easykey får endast utföras i spänningsfritt tillstånd.
 • De kondensatorer som är monterade i trucken måste vara helt urladdade.
 • Arbeten på komponenter i systemet Mobile Easykey får endast utföras av utbildade elektriker.
 • Innan arbetet inleds ska alla åtgärder vidtas som krävs för att förhindra olyckor med elen.
 • Placera trucken på en säker plats (se respektive avsnitt i truckens bruksanvisning).
 • Dra ut truckens batterikontakt.
 • Ta av ringar, metallarmband, halsband etc.


Slutgiltig urdrifttagning, avfallshantering

Den slutgiltiga och korrekta urdrifttagningen eller avfallshanteringen av komponenterna i systemet Mobile Easykey måste ske i enlighet med användningslandets lagstadgade bestämmelser.

I synnerhet ska bestämmelserna för avfallshantering av elektronik beaktas.

Demonteringen av komponenter i systemet Mobile Easykey får endast genomföras av utbildade personer i enlighet med den process som föreskrivs av tillverkaren.


Gamla delar är miljöfarliga

SE UPP!

Gamla delar måste avfallshanteras korrekt i enlighet med de gällande miljöskyddsbestämmelserna.

Ta hänsyn till säkerhetsföreskrifterna när du hanterar dessa gamla delar.


Underhåll och kontakt

En utbildad reparatör utför en visuell kontroll och funktionskontroll inom ramen för den årliga kontrollen av föreskrifterna för förebyggande av olyckor (se även detaljerna i den tekniska dokumentationen)Domnick+Müller GmbH+Co. KG

Max-Planck-Straße 11

D-61381 Friedrichsdorf 

BESTELLUNG

bestellung@mobileeasykey.de

SUPPORT

khd@mobileeasykey.de

HOMEPAGE

www.mobileeasykey.de